Regulamin


Regulamin
Gabinetu Terapeutycznego i Pedagogicznego

 

1.Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja ze specjalistą, podczas której rodzice/opiekunowie przekazują informacje dotyczące trudności dziecka, poziomu funkcjonowania oraz stanu zdrowia. Na tej podstawie terapeuta wraz z rodzicami/opiekunami ustala zakres pomocy oraz plan terapii.
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących diagnoz oraz informacji o innych formach terapii, którym poddawane jest dziecko, jeśli uczęszcza ono równolegle na inne zajęcia, a także do poinformowania o ewentualnych przeciwwskazaniach do terapii, przyjmowanych lekach i chorobach na piśmie.
3. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się do współpracy z terapeutą i przestrzegania jego zaleceń i wskazówek dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem, w przeciwnym wypadku, terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
4. Terapeuta ma obowiązek informować na bieżąco rodziców/opiekunów o przebiegu terapii ich dziecka i jego postępach.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia, co wpływa na skuteczność i efektywność terapii. W przypadku częstych nieobecności (wyłączając chorobę, przypadki losowe) terapeuta może zawiesić dalszą współpracę.
6. Podczas terapii, za bezpieczeństwo dziecka odpowiada terapeuta, natomiast podczas oczekiwania na zajęcia, przerw w zajęciach oraz po ich zakończeniu odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice/ opiekunowie.
7. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
8. Dziecko na zajęcia przynosi buty na zmianę, natomiast na terapii SI i fizjoterapii ćwiczy w obuwiu na gumowej podeszwie, w skarpetkach antypoślizgowych lub boso, w wygodnym stroju niekrępującym ruchów.
9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
10. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. W przypadku spóźnienia, zajęcia nie będą przedłużone, a ich cena nie obniży się.
11. Opłaty za terapię indywidualną pobierane są po każdych zajęciach gotówką lub jednorazowo za cały miesiąc z góry gotówką lub przelewem na konto Gabinetu (Deutsche Bank 80 1910 1048 2255 9867 8275 0001 ) do 5 dnia każdego miesiąca.
12. Opłaty za zajęcia grupowe należy dokonać przed rozpoczęciem sesji w danym miesiącu lub na pierwszych zajęciach w danym miesiącu gotówką bądź przelewem na konto Gabinetu.
13. Za zajęcia odwołane najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia rodzice/opiekunowie nie ponoszą kosztów. Jeśli natomiast zostaną odwołane w dniu, w którym mają się one odbyć, zostaje wówczas pobrana opłata w wysokości 50% za zajęcia ( z wyjątkiem choroby dziecka, przypadków losowych). Istnieje możliwość odrobienia zajęć w terminie nie przekraczającym miesiąca od dnia odwołania zajęć.
14. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane ( z wyjątkiem choroby dziecka, przypadków losowych).
15. Zajęcia należy odwołać telefonicznie: 501 074 778 lub bezpośrednio u specjalisty.
16. Za zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty, o czym jest on zobowiązany z wyprzedzeniem poinformować rodziców/opiekunów, nie będzie pobierana opłata.
17. Zajęcia odwołane przez terapeutę zrealizowane będą w innym terminie uzgodnionym z rodzicami/opiekunami. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane lub przeniesiona na następny miesiąc.
18. W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.
19. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Rodzic/opiekun zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.

20. Wszelkie informacje dotyczące dziecka mają charakter poufny i nie będą udostępniane
osobom postronnym bez uprzedniej zgody rodziców/opiekunów dziecka.

20. Podpisanie przez Rodziców/Opiekunów Regulaminu Gabinetu Terapeutycznego i Pedagogicznego jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.