Oferta


16.10.2016

Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) E. Schoplera

 

z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Obejmuje sfery kluczowe dla rozwoju dziecka: naśladowanie, motorykę dużą, mała, percepcję, koordynację wzrokowo - ruchową, czynności poznawcze i komunikację. Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka, tzn. nawiązywanie kontaktów, zabawę i zainteresowanie przedmiotami, reakcję na bodźce i mowę.
Mając tak szczegółową diagnozę można usprawniać każdą funkcję od takiego poziomu,

na jakim funkcjonuje dziecko.

 

Cena: 450 zł.
-wykonanie badania - 250 zł
- sporządzenie opinii i szczegółowego programu terapii - 200 zł

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Każda terapia rozpoczyna się konsultacją, która oparta jest na rozmowie z rodzicami i obserwacji dziecka. Na tej podstawie terapeuta wstępnie określa i ustala program zajęć dopasowany do potrzeb dziecka, jego możliwości i umiejętności.

Terapia Pedagogiczna

to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.
Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się i stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego. Bardzo ważne jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny. Podczas zajęć terapeutycznych wykorzystuje się wiele metod i sposobów, które rozwijają i usprawniają funkcje wzrokowe i słuchowe, motoryczne, językowe, pamięć i koncentrację, lateralizację, umiejętność czytania i pisania, techniki matematyczne. Dla każdego dziecka dobierany jest indywidualny program, dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Terapia Ręki

to usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców oraz dostarczane są wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W terapii wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi, orientację w przestrzeni i schemacie ciała, doskonalenie czynności samoobsługi, pisanie. Terapia Ręki przeznaczona jest dla dzieci, które :
- niechętnie podejmują czynności manualne (np. malowanie, lepienie z plasteliny) oraz mają problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności, a także z koordynacją wzrokowo-ruchową
- mają znacznie obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej (obręczy barkowej, stawu łokciowego, w obrębie nadgarstka i stawów palców)
- mają problem w zakresie samoobsługi
oraz dla dzieci
- z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwionych dotykowo
- niewidomych i słabowidzących (dłonie dla tych dzieci są zmysłem kompensującym uszkodzony analizator wzrokowy)

Pomoc psychologiczna

pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu problemu, z jakim zgłaszają się osoby do specjalisty. W psychoterapii dzieci uwzględnia się fakt, że dzielenie się uczuciami i rozwiązywanie konfliktów odbywa się nie tylko w rozmowie, ale również podczas zabaw i różnych innych zajęć. Najważniejsze w psychoterapii jest wytworzenie właściwej relacji między dzieckiem a terapeutą. Dziecko musi mieć poczucie komfortu psychicznego, bezpieczeństwa i zrozumienia. W atmosferze wzajemnego zaufania dziecko swobodnie wyraża swoje myśli i uczucia, co jest warunkiem skutecznej terapii. Psychoterapia daje dziecku wsparcie emocjonalne, uczy rozwiązywania konfliktów, rozumienia własnych uczuć i wczuwania się w uczucia innych osób. Celem psychoterapii może być osiągnięcie poprawy w zakresie objawów lub poprawy polegającej na zmianach postaw i pewnych cech osobowości (zredukowanie poziomu lęku, podwyższenie samooceny). W większości wypadków to rodzice jako pierwsi zauważają, że ich dziecko nie radzi sobie z własnymi uczuciami, zachowaniami lub czynnikami w środowisku społecznym. Oto kilka symptomów u dzieci, które sugerują konieczność konsultacji z psychologiem:
- znaczne obniżenie wyników w nauce
- unikanie podejmowania aktywności
- unikanie kontaktów z rówieśnikami i/lub członkami rodziny
- zaburzenia snu (np. koszmary senne i lęki nocne, bezsenność lub nadmierna senność)
- wzmożona aktywność ruchowa i/lub trudności w koncentracji
- ciągła lub częsta agresja lub zachowania mające na celu wyładowanie się
- odmowa chodzenia do szkoły
- nadmierne zamartwianie się, obniżony nastrój i lęki
- wybuchy złości nieadekwatne do przyczyny
- dolegliwości somatyczne (np. bóle brzucha, głowy, kołatanie serca)
- zaburzenia jedzenia

23.09.2017

Diagnoza SI

Diagnoza SI powstaje w oparciu o informacje zdobyte w trakcie wywiadu i badania. Na tej podstawie powstaje indywidualny plan terapii, a rodzice otrzymują wskazówki terapeutyczne postępowania z dzieckiem w celu poprawy jego funkcjonowania.
Diagnoza przeprowadzana jest na podstawie informacji uzyskanych od rodziców dziecka w trakcie wywiadu, od nauczycieli w szkole lub przedszkolu, podczas obserwacji dziecka w czasie swobodnej aktywności oraz wyników badań z Arkusza Obserwacji Klinicznej i z testów Południowo-Kalifornijskich.

Terapia Integracji Sensorycznej

popularnie zwana SI, to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu: wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych, dotykowych (czucie powierzchniowe), proprioceptywnych (czucie głębokie), przedsionkowych (zmysł równowagi, odbierający ruch). Integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, a „dobre” zachowanie pojawia się w sposób naturalny. Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zarówno niemowlęcym, przedszkolnym jak i szkolnym W zależności od rodzajów zaburzeń mogą one mieć negatywny wpływ na proces nabywania umiejętności czytania i pisania, zdolności samoobsługowe, poczucie równowagi, koordynację ruchową, wywoływać trudności w zakresie motoryki małej i dużej. Zaburzenia procesów Integracji Sensorycznej mogą być przyczyną nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności, braku koncentracji uwagi, nadwrażliwości dotykowej, słuchowej oraz niskiej samooceny. Należy podkreślić, że dysfunkcje integracji sensorycznej mają negatywny wpływ także na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.
Objawy zaburzeń integracji sensorycznej najczęściej manifestują się:
- nadmierną wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch
- zbyt małą wrażliwością na bodźce
- zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywności ruchowej
- niewłaściwym poziomem uwagi
- problemami z koordynacją ruchową
- opóźnieniami w rozwoju mowy, w rozwoju ruchowym oraz trudności w nauce
- słabą organizacją zachowania
- niskim poczuciem własnej wartości

Terapia logopedyczna

to oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Celem terapii logopedycznej jest kształtowanie właściwej mowy w okresie jej rozwoju, doskonalenie mowy w późniejszym okresie, a także usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Skierowana jest nie tylko do dzieci, u których występują zaburzenia wymowy, ale także do tych, u których pojawiło się opóźnienie rozwoju mowy, niepłynność mowy, zacinanie się i jąkanie. Podczas zajęć wykorzystuje się ćwiczenia oddechowe, głosowe, słuchowe, artykulacyjne i leksykalne. Indywidualne zajęcia z dzieckiem mają na celu: - usprawnienie narządów mowy - korektę zaburzonej artykulacji - ustalenie prawidłowego toru oddychania związanego z mową - kształtowanie prawidłowego połykania - usprawnianie słuchu fonematycznego - ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej - stymulowanie rozwoju całego systemu językowego - rozwijanie motywacji do porozumiewania się za pomocą mowy - ćwiczenia rozumienia i tworzenia wypowiedzi słownych.

Fizjoterapia


to zespół naturalnych metod leczniczych i terapii wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Odpowiednio stosowane ćwiczenia mają zasadniczy wpływ na zakres ruchu w stawie. Działając profilaktycznie utrzymują one pełny zakres ruchu w stawach, a w przypadkach ograniczenia ruchu mogą wpłynąć na zwiększenie jego zakresu. Ćwiczenia i ruch kształtują powierzchnie stawowe. Również uwapnienie kości w bardzo dużej mierze zależy od aktywności ruchowej i ćwiczeń, zwłaszcza w wieku dziecięcym i w okresie dorastania. Bezruch doprowadza do odwapnienia układu kostnego, zaburzeń w jego ukrwieniu i do bolesności kości. Ćwiczenia utrzymują prawidłową długość i elastyczność mięśni oraz poprawiają ich zdolność reagowania na bodźce pochodzące z układu nerwowego. Odpowiednie ćwiczenia mogą usunąć lub zmniejszyć zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej. Jeśli wada postawy jest wcześnie wykryta, często wystarczą ćwiczenia korekcyjne i zmiana nawyków malca. Zajęcia obejmują diagnostykę fizjoterapeuty, terapię ruchową oraz instruktaż ćwiczeń do domu. Terapia wad postawy oraz skolioz polega na specyficznym połączeniu różnych technik, celem zmniejszenia stopnia rotacji kręgosłupa i jego korekcji. Praca z pacjentem jest indywidualna, oparta na jego konkretnym problemie. To praca z dzieckiem w celu rozluźnienia mięśni przykurczonych, korekty postawy, poprawieniu oddychania, wzmocnieniu mięśni osłabionych. Zapraszamy dzieci z wadami postawy, z wadami stóp, z problemami neurologicznymi, ze skoliozą, z urazowym uszkodzeniem narządu ruchu.

Seksuologia

zajmuje się szeroko pojętą seksualnością człowieka, jego potrzebami seksualnymi, ich zaburzeniami lub brakiem, a także prawidłowym życiem seksualnym człowieka, zarówno w sferze ciała, jak i ducha, odczuwanymi uczuciami, relacjami z innymi ludźmi, a także resztą otaczającego świata. Zajmuje się również pomocą w rozwiązywaniu problemów i zaburzeń, które pojawiają się w okresie dojrzewania, m.in. masturbacja dziecięca, onanizm dziecięcy, zaburzenia seksualne, ekshibicjonizm dziecięcy, dziecięce zabawy o charakterze seksualnym, problemy okresu dojrzewania, nadmierne zainteresowanie seksualnością, pornografią, trudności związane z brakiem akceptacji orientacji seksualnej, trudności ujawnienia orientacji seksualnej. Seksuologia, to jednak nie tylko pomoc w rozwiązywaniu problemów, ale też uświadamianie i edukacja z zakresu dojrzewania i identyfikacji płciowej, forrmowania kobiecości - męskości u dzieci i młodzieży,  zdrowia seksualnego, kształtowanie tożsamości psychoseksualnej, rozwoju psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym, młodzieńczym. Wspiera także w innych problemach, które mogą być trudne dla dojrzewających chłopców, dziewcząt oraz ich rodziców.

ZAJĘCIA GRUPOWE

prowadzone są w grupach 3-5 osobowych, raz w tygodniu. Zajęcia rozpoczynają się w momencie zgłoszenia się minimum 3 osób. 

Logorytmika

 to połączenie rytmiki i terapii logopedycznej. Celem logorytmiki jest stymulowanie rozwoju mowy małych dzieci tak, aby ich mowa rozwijała się harmonijnie i bez przeszkód.
To głównie zajęcia prowadzone w formie grupowej, gdyż w grupie łatwiej dzieci zmotywować i zachęcić do pracy. Zabawy wykorzystywane podczas zajęć mają przede wszystkim uruchamiać mechanizm mowy mimowolnie, bez nacisków Skierowana jest do dzieci z zaburzeniami mowy, jako uzupełnienie terapii logopedycznej, z trudnościami w prawidłowym oddychaniu i motoryce narządów artykulacyjnych, z trudnościami w sprawnym poruszaniu się, w orientacji przestrzennej, wymagających terapii ruchowej i słuchowej. Logorytmika ma korzystny wpływ na osobowość dziecka i jego inwencję twórczą, usprawniają aparat aparat mięśniowo-ruchowy i uwrażliwiają je na zjawiska akustyczne. Logorytmika proponuje takie połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę i możliwie najwięcej umiejętności poznawczych i takich procesów myślowych, które gwarantują w przyszłości doskonały start do podjęcia nauki w szkole i powodzenia w nauce. Zajęcia odbywają się w grupie 3-5 osobowej. Dzieciom w wieku żłobkowym towarzyszą rodzice.

Trening Umiejętności Społecznych TUS

to zajęcia grupowe, których celem jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności społecznych oraz poprawę funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
Adresowane są do dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw, z wykorzystaniem elementów dramy, arterapii, bajkoterapii,itd. Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności połecznych, takich jak: zawieranie znajomości, umiejętność słuchania, umiejętność zadawania pytań,umiejętność odmawiania, inicjowanie rozmowy,dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny, umiejętność radzenia sobie z emocjami. Zajęcia TUS prowadzone są przez dwóch terapeutów, psychologa i pedagoga,w grupach 3-5 os. dopasowanych do wieku rozwojowego. Zapisanie dziecka na TUS poprzedzone jest obowiązkową, jednorazową konsultacją z Rodzicami, podczas której dokonuje się wstępnego poznania dziecka oraz oceny jego zachowania i trudności. Dziecko pracuje w grupie odpowiedniej dla jego wieku i umiejętności.

20.03.2016

Oferta dla dorosłych

Psycholog